Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-1125(1)/28 декември 2016  г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и т. 5, и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 29 декември 2016г. /четвъртък/ от 16.30  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Докладна, относно одобряване на ПУП за ул. „Бук“ гр. Берковица

  1. Докладна, относно допълване на Решение № 568 от Протокол 35/28.10.2016г. на Общински съвет – Берковица по Проект „ Улесняване достъпа до заетост на членове на семейства с деца с увреждания и икономически неактивни лица“.

3.Жалба от инж. Петко Пачев Пачев кандидат в конкурс за управител на „В и К – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.

 

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица