Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

untitledКЛАСИРАНЕ

на кандидатите за длъжността „Експерт работа по проекти“ в сдружение „Младежка организация – Родолюбие“

Съгласно Протокол от 16.01.2017 г. за резултатите от класирането на кандидатите след събеседване, проведено в рамките на подбор на двама служители за заемане на длъжност „Експерт работа по проекти“, комисията по провеждане на подбора класира:

На първо място:  Сашо Каменов Гогов

На второ място: Калинка Жекова Гогова

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 

Проект BG05M20P001-3.001-0087 Ще успеем заедно“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.