Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А

Съгласно Споразумение за финансиране между община Берковица и Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ, с вх. № 411 от 13.12.2017 г., Община Берковица обявява свободни работни места в Семейно-консултативен център /СКЦ/ в гр. Берковица, намиращ се в кв. „Раковица“, ул.“Първи май“ и с филиал в гр. Вършец за следните длъжности:

 • Социален работник – 1 бр.
 • Социален сътрудник – 2 бр.

Основни задължения:

 • Социален работник – работа по случай, водене на работа по случай и работа по документация, работа в общността, мобилна социална работа, посредничество, консултиране, застъпничество, насочване на деца и лица от етническите общности.
 • Социален сътрудник – работа по случай, работа в общността, мобилна социална работа, посредничество, застъпничество, консултиране, насочване на деца и лица от етническите общности.

Изисквания към кандидатите:

За длъжността „Социален работник“ се изисква завършено висше образование, минимална образователна степен „бакалавър“ в специалностите „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Педагогика“, „Психология“, Социални науки;

За длъжността „Социален сътрудник“ се изисква завършено средно образование.

 • Кандидатите трябва да имат нагласа и чувствителност към работа и общуване с деца и лица от различни етноси;
 • Да притежават емоционална зрялост;
 • Да притежават умения за екипна работа;
 • Приоритетно ще се одобряват кандидати, които имат и опит в работа в мултикултурна среда, както и желание за развитие на допълнителни умения;
 • Познания за социалните услуги, информираност за нормативната уредба в социалното подпомагане и социалните услуги;
 • Информираност и отношение към водещите тенденции в развитието на социалните услуги – деинституционализация на грижите за децата и превенция на отделянето на деца от семействата.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление до Кмета на Община Берковица в свободен текст;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Сертификати и препоръки по желание на кандидата.

Начин и срокове на кандидатстване:

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в Общинска администрация – Берковица,  Център за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ до 17.00 ч. на 30.01.2018г. Документите се представят в запечатан непрозрачен плик на вниманието на г-н Радослав Найденов – заместник-кмет на Община Берковица.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по документи ще се извърши на 31.01.2018г.
 2. Интервю – ще се проведе с одобрените по документи кандидати на 02.02.2018г.

С одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор с определен срок -до 30.06.2018 г., съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

Длъжностна характеристика социален работник

Длъжностна характеристика социален сътрудник

Процедура подбор СКЦ