Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111ОБЯВA ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНE за отдаване под наем за срок от 9-девет стопански години на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в Oбщина Берковица, Oбласт Монтана за стопанската 2017-2018 година за отглеждане на едногодишни полски култури и за създаване и отглеждане на трайни насаждения