Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

Община -Берковица, на основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед № РД-15-349/27.08.2018г.,

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Главен архитект“ в Общинска администрация Берковица

I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

– Образователна степен „магистър“, област на висшето образование „технически науки“,
специалност „архитектура“;

– Придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й;

– Професионален опит – 3 години;

II. Информация за длъжността:

Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по Закона за устройство на територията.

III.  Начин за провеждане на конкурса: тест и интервю.

До участие до писмения тест се допускат само лица, представили всички необходими документи и отговарящи на посочените изисквания за длъжността.

До участие до интервюто се допускат само лица, издържали успешно писмения тест, като същите се уведомят чрез писмено съобщение за датата, мястото и часа на провеждането му. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

  1. Заявление за участие в конкурса;
  2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен /заверено от кандидата/;

4. Копие от документ за придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия
стаж за придобиването и;

  1. Европейски формат на автобиография;
  2. Други документи удостоверяващи опита и квалификацията, по преценка кандидатите.
  3. Място и срок за подаване на документите:

Документите по т.IV се подават в ЦУИГ , партерен етаж, в административната сграда на Община Берковица, гр.Берковица пл.“Йордан Радичков“№4 в срок до 30 дни от публикуване на обявата, всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа. Кандидатите за конкурсната длъжност се запознават с длъжностната характеристика при подаване на документите. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: информационното табло в административната сграда на Община
Берковица, гр. Берковица, пл.“Йордан Радичков “№4 и на сайта на общината.