Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-9ОБВЯВА

Общинска администрация – Берковица започна приема на заявления –декларации за включване в механизма лична помощ.

Хората с увреждания, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление от Дирекция  „Социално подпомагане“ по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания с определен брой часове за лична помощ, могат да заявят предоставянето на механизма лична помощ.

Необходими документи:

  1. Заявление – декларация по образец;
  2. Направление за ползване на механизма лична помощ с определен брой часове месечно, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“;
  3. Документ за самоличност /за справка/ или документ за самоличност на законния представител- родител, настойник, попечител;
  4. Декларация – съгласие личните данни да бъдат обработвани за нуждите на механизма лична помощ и да бъдат предоставяни на АСП и НОИ.

Механизмът лична помощ ще се предоставя на лицата с увреждане от 01.09.2019г.

Документи се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите – партер сградата на Общинска администрация гр.Берковица в рамките на работното време.