Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица обявява свободно работно място

ОБЯВЛЕНИЕ:
1. Община Берковица  обявява свободно работно място за длъжността  „лесовъд” в отдел „Гори, Земеделие и Околна среда” Специализирана администрация .
2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
·Образователна сптепен – завършено висше, бакалавър   или средно лесотехническо образование.
· Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите за упражняване на лесовъдска практика.
3. Допълнителни изисквания:
· Умения за работа с компютър, програмни продукти;
· Компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове;
· Организационна компетентност;
· Комуникационна компетентност;
4. Необходими документи:
· Заявление до кмета на общината;
· Копие от документ за самоличност;
· Автобиография по европейски образец;
· Удостоверение за регистрация в ИАГ/копие/
· Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
· Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения;
5. Подбор на кандидатите:
· Допускане по документи;
· Интервю с допуснатите кандидати;
5. Документите за участие се представят в 15-дневен срок от датата на публикуване на обявлението в официалния сайт на община Берковица в Интернет, и върху информационното табло в сградата на Община Берковица, на адрес: гр. Берковица , Община Берковица, в “ Център за услуги и информация на гражданите”.
6. Списъците и всички съобщения ще се обявяват върху информационното табло в сградата на Общинска администрация на община Берковица.
7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
· Да управлява горските територии-общинска собственост, съгласно действащата нормативна уредба, като:  организира,контролира и координира всички дейности по възпроизводството, стопанисването и ползването на горите, опазването и увеличаването на техните полезни функции ;

Кмет на Община Берковица:
Димитранка Каменова