Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271  Изх. № РД-92-00-1170/16.10.2013  г 

ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ   В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

            На основание чл. 25, ал.1 , т. 1 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 1 и 2 и чл. 29, ал. 2, пр. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 31.10.2013година /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1.Информация по проблемите на кв. Раковица

                                                                       Докладва – Представител на общината

2.Отчет на НПО  и спортните клубове в Община Берковица за деветмесечието на 2013 година;

                                                                       Докладва – Представител на общината

 

3.Докладни записки.

                                                                       Докладват – председатели на ПК 

4.Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 28.10.2013 година в стаята на Общински съвет. Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/