Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ОТ МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следните теми:

• Обучение на тема: “Прилагане на ПМС №160- Подготовка и изпълнение на процедури”
05 септември 2022 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
08 септември 2022 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;
Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати – предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за изпълнение и отчитане на бизнес планове към СВОМР.

• Обучение на тема: “Права и задължения на бенефициента в периода на изпълнение и мониторинг на проекта”
07 септември 2022 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
09 септември 2022 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;
Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати – предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за изпълнение и отчитане на проекти чрез ИСУН.

В срок до 02 септември 2022 г., желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:
• Офис на МИГ – Берковица и Годеч – гр. Берковица, ул. ” Д-р Иван Панов” № 1, ет. 3, стая 305 или на тел.: 0884 415 261.