Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1573, 1574, 1575, 1576, 1579, 1580, 1581, 1582 от Протокол № 76/20.09.2023 г. на Общински съвет-Берковица и Заповед № РД-15-700/02.10.2023 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.509.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, ул. “Елин Пелин“, площ 440 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.509.44, Номер по предходен план: 21, квартал: 3, парцел: II, Съседи: 03928.509.45, 03928.509.278, 03928.509.29, 03928.509.279, с начална тръжна цена в размер на 4090,00 лв. (четири хиляди и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.230 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: е от 11.08.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Иглика“ № 34, площ: 470 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 2, парцел: XIV, Съседи: 03928.516.134, 03928.515.231, 03928.515.229, 03928.515.252, 03928.515.226, с начална тръжна цена в размер на 6040,00 лв. (шест хиляди и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.282 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: е от 29.05.2017 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Мир“, площ: 640 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2685, квартал: 13, Съседи: 03928.515.276, 03928.515.275, 03928.515.289, 03928.515.283, 03928.515.281, с начална тръжна цена в размер на 8220,00 лв. (осем хиляди двеста и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот 886 в квартал 3 по плана на село Гаганица, общ. Берковица, обл. Монтана, местност „До воденицата“, Улична регулация одобрена със Заповед № 151/14.01.1957г.  и дворищна регулация  одобрена със Заповед № РД-15-345/06.06.2023г.; Площ:  около 280 кв.м.; При съседи: ПИ 838 – Димитър Атанасов Димитров;  ПИ 812 – отчуждено от Коци Младенов Атанасов, с начална тръжна цена в размер на 2080,00 лв. (две хиляди и осемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 03928.514.278 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: е със Заповед 18-9095-14.08.2023 г. на Началник на СГКК-Монтана, адрес на поземления имот: гр. Берковица, ул. “Александровска“, площ: 272 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за производствен, складов обект, Предишен идентификатор: няма03928.514.76, Номер по предходен план: 65, квартал: 2, парцел: XI, Съседи: 03928.514.67, 03928.514.279, 03928.514.277, 03928.514.77, с начална тръжна цена в размер на 12470,00 лв. (дванадесет хиляди четиристотин и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 03928.514.279 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: е със Заповед 18-9095-14.08.2023 г. на Началник на СГКК-Монтана, адрес на поземления имот: гр. Берковица, ул. “Александровска“, площ: 442 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за производствен, складов обект, Предишен идентификатор: няма03928.514.75, Номер по предходен план: 65, квартал: 2, парцел: XII, Съседи: 03928.514.278, 03928.514.67, 03928.514.280, 03928.514.277, с начална тръжна цена в размер на 20670,00 лв. (двадесет хиляди шестстотин и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 03928.514.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: е със Заповед 18-9095-14.08.2023 г. на Началник на СГКК-Монтана, адрес на поземления имот: гр. Берковица, ул. “Александровска“, площ: 610 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за производствен, складов обект, Предишен идентификатор: няма03928.514.74, Номер по предходен план: 65, квартал: 2, парцел: XXII, Съседи: 03928.514.279, 03928.514.67, 03928.514.281, 03928.514.277, с начална тръжна цена в размер на 30580,00 лв. (тридесет хиляди петстотин и осемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 03928.514.281 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: е със Заповед 18-9095-14.08.2023 г. на Началник на СГКК-Монтана, адрес на поземления имот: гр. Берковица, ул. “Александровска“, площ: 833 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за производствен, складов обект, Предишен идентификатор: няма03928.514.73, Номер по предходен план: 65, квартал: 2, парцел: XXIII, Съседи: 03928.514.280, 03928.514.67, 03928.514.71, 03928.514.72, 03928.514.277, с начална тръжна цена в размер на 40230,00 лв. (четиридесет хиляди двеста и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. Публичният търг ще се проведе на 12.10.2023 г. в Заседателната зала, ет. 1 в сградата на Общинска администрация – Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:

 • За обект 1.1. от 09:00 часа;
 • За обект 1.2. от 09:15 часа;
 • За обект 1.3. от 09:30 часа;
 • За обект 1.4. от 09:45 часа;
 • За обект 1.5. от 10:00 часа;
 • За обект 1.6. от 10:15 часа;
 • За обект 1.7. от 10:30 часа;
 • За обект 1.8. от 10:45 часа.

3. Условия за участие. Втърга могат да участват физически или юридически лица.

4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1573 за ПИ 03928.509.280-4090,00 лв., Решение № 1574 за ПИ 03928.515.230-6040,00 лв., Решение № 1575 за ПИ 03928.515.282-8220,00 лв., Решение № 1576 за ПИ 886, кв. 3 с. Гаганица -2080,00 лв., Решение № 1579 за ПИ 03928.514.278 -12470,00 лв., Решение № 1580 за ПИ 03928.514.279-20670,00 лв., Решение № 1581 за ПИ 03928.514.280-30580,00 лв., Решение № 1582 за ПИ 03928.514.281-40230,00 лв. от Протокол № 76/20.09.2023 г..

5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 • За обект 1.1. – 409,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.2. – 604,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.3. – 822,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.4. – 208,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.5. – 1247,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.6. – 2067,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.7. – 3058,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.8. – 4023,00 лв. без ДДС.

6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация – Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 100,50 лв. (сто лева и петдесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица (ЦАО) всеки работен ден до 17:00 часа на 11.10.2023 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 11.10.2023 г.

9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на  19.10.2023 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 18.10.2023 г. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ГЕРГАНА АНТОНОВА /П/

Зам.-кмет на Община Берковица

(Заповед № РД-15-684/25.09.2023 г.)