Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 39, 40, 41, 42 от Протокол № 3/08.12.2023 г. на Общински съвет-Берковица и Заповед № РД-15-16/02.01.2024 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: е от 16.11.2023 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “3-ти март“ № 17, площ: 422 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.15.12, Номер по предходен план: квартал: 27, парцел: XVII, Съседи: 03928.516.139, 03928.516.18, 03928.190.2, 03928.516.16, с начална тръжна цена в размер на 5420,00 лв. (пет хиляди четиристотин и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: е от 16.11.2023 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Европа“ № 1, площ: 869 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.15.12, 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 26, парцел: XХI, Съседи: 03928.516.141, 03928.516.138, 03928.516.93, с начална тръжна цена в размер на 11160,00 лв. (единадесет хиляди сто и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 07510.301.99 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бързия, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-76/15.07.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: село Бързия, ул. “Липа“, площ: 1518 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 52797, Съседи: 07510.301.98, 07510.85.3, 07510.301.102, 07510.301.101, 07510.301.100, 07510.301.343, с начална тръжна цена в размер на 30170,00 лв. (тридесет хиляди сто и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 07510.301.521 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бързия, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-76/15.07.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-9087-14.08.2023 г. на Началник на СГКК-Монтана, адрес на поземления имот: село Бързия, ул. “Букет“ № 18, площ: 848 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 07510.301.69, Номер по предходен план: квартал: 30, парцел: VI, Съседи: 07510.40.53, 07510.301.341, 07510.301.522, 07510.301.59, 07510.40.19, с начална тръжна цена в размер на 5660,00 лв. (пет хиляди шестстотин и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. Публичният търг ще се проведе на 11.01.2024 г. в заседателната зала, ет. 1 в сградата на Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лицакакто следва:

  • За обект 1.1. от 09:00 часа;
  • За обект 1.2. от 09:15 часа;
  • За обект 1.3. от 09:30 часа;
  • За обект 1.4. от 09:45 часа.

3. Условия за участие. Втърга могат да участват физически или юридически лица.

4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 39 за ПИ 03928.516.17-5420,00 лв., Решение № 40 за ПИ 03928.516.92-11160,00 лв., Решение № 41 за ПИ 07510.301.99-30170,00 лв., Решение № 42 за ПИ 5660,00 лв. от Протокол № 3/08.12.2023 г. на Общински съвет – Берковица.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

  • За обект 1.1. – 542,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.2. – 1116,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.3. – 3017,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.4. – 566,00 лв. без ДДС.

6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на   146,50 лв. (сто четиридесет и шест лева и петдесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17.00 часа на 10.01.2024 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 10.01.2024 г.

9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на  18.01.2024 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 17.01.2024 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ /П/
Кмет на община Берковица