Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1540, 1541, 1542, 1543 от Протокол № 74/24.08.2023 г. на Общински съвет – Берковица и Решение № 1436 от Протокол № 70/26.05.2023 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-645/14.09.2023 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.509.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.03.2011 г., Адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. „Беговица“ ул. „Кирил и Методий, Площ: 111 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;  Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м); Предишен идентификатор: няма;  Номер по предходен план: квартал: 16; Съседи: 03928.20.62, 03928.509.99 ведно със

Сграда с идентификатор 03928.509.222.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.07.2021 г. Сградата е разположена  в поземлен имот с идентификатор 03928.509.222; Застроена площ: 111 кв.м.; Брой етажи: 1; Брой самостоятелни обекти в сграда: няма данни; Предназначение: Сграда за търговия;  Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма, с начална тръжна цена в размер на 15560,00 лв. (петнадесет хиляди петстотин и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Лале“, площ 243 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2637, квартал: 14а, Съседи: 03928.515.148, 03928.515.180, 03928.515.185, 03928.515.443, с начална тръжна цена в размер на 3120,00 лв. (три хиляди сто и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС. 

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.111 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Магура“№ 4, площ 1290 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 37, парцел: II, Съседи: 03928.516.112, 03928.516.141, 03928.516.110, 03928.516.142, с начална тръжна цена в размер на 16570,00 лв. (шестнадесет хиляди петстотин и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.213.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.01.2022 г., Адрес на поземления имот: град Берковица, местност „КАМЕННИЯ МОСТ“, Площ: 303 кв.м. , Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти, Категория на земята: 0, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 03928.213.91, Съседи: 03928.213.226, 03928.213.236, 03928.24.49, с начална тръжна цена в размер на 1440,00 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Урегулиран поземлен имот IХ, планов №  182, квартал 21 по плана на село Ягодово, община Берковица, област Монтана, ул. “Александър Стамболийски” № 9, площ: около 360 кв.м., Улична и дворищна регулация е утвърдена със Заповед № 875/27.04.1963 г., при съседи: УПИ Х, УПИ VII, УПИ VIII, улица, с начална тръжна цена в размер на 3100,00 лв. (три хиляди и сто лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. Публичният търг ще се проведе на 28.09.2023 г. в Заседателната зала, ет. 1 в сградата на Общинска администрация – Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

  • За обект 1.1. от 09:00 часа;
  • За обект 1.2. от 09:15 часа;
  • За обект 1.3. от 09:30 часа;
  • За обект 1.4. от 09:45 часа;
  • За обект 1.5. от 10:00 часа.

3. Условия за участие. Втърга могат да участват физически или юридически лица.

4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1540 за ПИ 03928.515.179-3120,00 лв., Решение № 1541 за ПИ 03928.516.111-16570,00 лв., Решение № 1542 за ПИ 03928.509.222 и сграда-15560,00 лв., Решение № 1543 за ПИ 03928.213.91-1440,00 лв. от Протокол № 74/24.08.2023 г. на ОбС-Берковица, Решение № 1436 за УПИ IX, кв. 21 с. Ягодов -3100,00 лв. от Протокол № 70/26.05.2023 г. на ОбС- Берковица.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

  • За обект 1.1. – 1556,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.2. – 312,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.3. – 1657,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.4. – 144,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.5. – 310,00 лв. без ДДС.

6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация – Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 112,80 лв. (сто и дванадесет лева и осемдесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица (ЦАО) всеки работен ден до 17:00 часа на 27.09.2023 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 27.09.2023 г.

9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на  05.10.2023 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 04.10.2023 г. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.