Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 1-4, чл. 45, т. 7 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 113 от Протокол № 6/19.02.2024 г. на Общински съвет-Берковица, Решение № 187 от Протокол № 9/26.04.2024 г. на Общински съвет-Берковица, Решение № 220 от Протокол № 10/31.05.2024 г. на Общински съвет-Берковица и Заповед № РД-451/24.06.2024 г. на Кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВАМ:

I. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства (МПС) – общинска собственост, представляващи:

                           1. Лек автомобил Форд, модел ”Меркурий”, с рег. № М5009АХ, шаси №4М2DU55P5VUJ21383 и двигател /без номер/, дата на първа регистрация 05.09.1996 г., цвят бял, гориво – бензин, свидетелство за регистрация №515033/2001 г., с начална продажна цена в размер на 3400,00 лв. (три хиляди и четиристотин лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.     

                           2. Лек автомобил „КИА КАРЕНС“, рег. № М4859ВР 

Рег. номерМ4859ВР 
МаркаКИА
МоделКАРЕНС
Дата на първа регистрация03.06.2008 г.
№ шасиKNEFG52427K065824
Брой осиДве
Двигател (ДВГ)Без номер
Места4+1
ЦвятТъмно син металик
Гориводизел
 Свидетелство за регистрация № 009664499/2019 г.

Начална продажна цена в размер на 2050,00 лв. (две хиляди и петдесет лева) без ДДС.

Сделката подлежи на облагане с ДДС. 

                           3. Специален  автомобил  „Мерцедес 307 Д“, рег. № М2375АН

Рег. номерМ2375АН 
МаркаМерцедес
Модел07 Д
Дата на първа регистрация22.10.1982 г.
№ шаси60231618237864
Брой осиДве
Двигател (ДВГ)61693410138501
Места2+1
ЦвятОранжев/сив
Гориводизел
 Свидетелство за регистрация  № 001358121/2006 г.

Начална продажна цена в размер на 5400,00 лв. (пет хиляди и четиристотин лева) без ДДС.

Сделката подлежи на облагане с ДДС.      

2. Публичният търг ще се проведе на 04.07.2024 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

  • За позиция 1.1. от 09:00 ч.
  • За позиция 1.2. от 09:15 ч.
  • За позиция 1.3. от 09:30 ч.

3. Условия за участие. Втърга могат да участват физически или юридически лица.

4. Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена, определен с Решение № 113 от Протокол № 6/19.02.2024 г. на Общински съвет-Берковица, Решение № 187 от Протокол № 9/26.04.2024 г. на Общински съвет-Берковица, Решение № 220 от Протокол № 10/31.05.2024 г. на Общински съвет-Берковица, както следва:

  • За позиция 1.1. –  340,00 лв. без ДДС.
  • За позиция 1.2. –  205,00 лв. без ДДС. 
  • За позиция 1.3. –  540,00 лв. без ДДС. 

5. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

6. Началната тръжна цена е определена с Решение № 113 от Протокол № 6/19.02.2024 г. на Общински съвет-Берковица, Лек автомобил Форд, модел ”Меркурий”, с рег. № М5009АХ-3400,00 лв., Решение № 187 от Протокол № 9/26.04.2024 г. на Общински съвет-Берковица за Лек автомобил „КИА КАРЕНС“, рег. № М4859ВР-2050,00 лв.; Решение № 220 от Протокол № 10/31.05.2024 г. на Общински съвет-Берковица за Специален  автомобил  „Мерцедес 307 Д“, рег. № М2375АН–5400,00 лв. 

7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет.1, стая 102, след заплащане на съответната такса в размер на 189,30 лв. (сто осемдесет и девет лева и тридесет стотинки) с ДДС за всяка позиция отделно в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17,00 часа на 03.07.2024 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на движимата вещ (МПС) и се запознаят с вида, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17,00 часа на 03.07.2024 г..

9. Информация за МПС – обекти на търга е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на  11.07.2024 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 10.07.2024 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ /п/
Кмет на община Берковица