Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ”

Лого Община Берковица

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., търси да назначи „Психолог“ за предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на децата и младежите от целевата група и техните семейства.
Допълнителна информация на тел.: 0953/89119 или на място в сградата на Общинска администрация – Берковица – стая 306.

Проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.