Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2-7.6

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.720 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“.

 1. Наименование на процедурата:

BG06RDNP001-19.720 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“

Процедурата се реализира в рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 • Цели на предоставяната безвъзмездна помощ:

Подпомагането по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“ е насочено към:

 • Насърчаване включването на местното население в общи инициативи за изучаване и съхраняване на наследството и природните дадености и интензифициране връзките между различни групи от територията;
 • Разкриване на богатството на местното културно, историческо и природно наследство и повишаване обществения интерес към неговото опазване;
 • Повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на стойност към околната среда, пейзажа и разнообразяване на свободното време.
 • Допустими кандидати:

За подпомагане по настоящата процедура на мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ и в съответствие със стратегията на МИГ-Берковица и Годеч допустими кандидати са:

 • Юридически лица с нестопанска цел;
 • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
 • МИГ – Берковица и Годеч.
 • Допустими дейности:

По мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

В раздел А. КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО:

По мярката ще се подпомагат проекти, които възстановяват или обогатяват представянето на местното наследство, на местното  материално селско наследство и насърчават неформални способи за предаване на знания

1. Клубове/ Школи/ Групи по интереси/  за проучване, изучаване и съхранение чрез документиране на местната култура, бит, кулинария, история, традиции, включително – музика и изобразително изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция и тяхното възраждане чрез представяне и популяризиране чрез организиране на културни събития предимно на младежи и жени:

 • Временни и постоянни тематични изложби;
 • Концерти;
 • Филми, видео клипове или мултимедийни възстановки;
 • Разработване и разпространяване на информационни материали различни от обикновени брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози и др.);
 • Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;
 • Конкурси.

2. Подготовка и организация на местни празници – събори, панаири, фестивали,  хепънинги и др.

В раздел Б. ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО – БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ВОДИ, ПОЧВИ И ВЪЗДУХ

Клубове/ Кръжоци/ Школи/ Инициативи за информиране и включване на населението в опазване на природни елементи и защитени биологични видове като неделима част от селския пейзаж.

 1. Съвместни проекти, в които участват жители на повече от едно населено място или представители на различни поколения за: идентифициране на местни отличителни характеристики/ почистване от ТБО/ облагородяване и опазване на селския пейзаж вътре в / и извън населените места.
 2. Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж.
 3. Подобряване елементите на природната среда чрез участие на местната общност в управлението и поддръжката на природните дадености и популяризиране на ценни за територията растения, дървесни видове и животни.
 4.  Пилотни проекти за промоция на нови технологии, ВЕИ, за опазване на водните ресурси – събиране на дъждовна вода, дъждовни градини, почви  и др.
 5. Популяризиране и опазване на природното наследство и местата по Натура 2000; подобряване на селския ландшафт;
 6. Подобряване елементите на природната среда чрез участие на местната общност в управлението и поддръжката на природните дадености и популяризиране на ценни за територията растения, дървесни видове и животни.
 7. Допустими разходи:

Съгласно стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на проекта и са съобразени с принципите на разумно финансово управление, действително извършени и платени в периода на изпълнение на проекта:

1. Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение.

2. Разходи за командировки на територията на МИГ: пътни, дневни разходи и нощувки, съгласно действащите Наредби за: командировките в страната.

3. Разходи за материали, консумативи;

4. Разходи за закупуване на оборудване – до 15% от общата стойност на допустимите разходи;

5. Разходи за външни услуги:

 • Наем на помещения и апаратура;
 • Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др.;
 • Разходи за семинари, срещи и други подобни;
 • Разходи за телефон, ел. енергия, отопление, почистване, ако са за помещения, в които се извършват дейностите по проекта – до 7% от общата стойност на допустимите разходи. В случаите, в които е невъзможно обособено отчитане на тези разходи, те се определят като част от общата стойност на съответния вид разход, изчислена на базата на процентна ставка (за време и площ).
 • Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта. (пощенски разходи и др.).
 • Период на прием:

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на приеми:

ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ – ПРИКЛЮЧИЛ

ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 31.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 31.10.2023 г.

ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.12.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 01.02.2024 г.

 • Бюджет на приема:

Общия размер на разполагаемия бюджет по настоящата процедура е в размер на 21 990,34 лева (Двадесет и една хиляди деветстотин деветдесет лева и 34 стотинки).

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 000,00 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000,00 лева
 • Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест
Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор от одобрената стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч:
Критерии за ОЦЕНКАТочки
Проектът е представен и се осъществява от лица,  ненавършили 40 години15
Привлечени в дейности по проекта са доброволци, родители, активни граждани и лица, ненавършили 40 години15
Проект насочен към “нови начини” на изразяване на местната идентичност, чувството за принадлежност към територията и  пренасят културен опит, знания, умения и традиции между поколенията.20
Проекти, които популяризират ценно културно и историческо наследство от територията, качеството на природната среда и приносът на традиционното земеползване и грижа към гората за опазване на биоразнообразието  и местно културно наследство.20
Проектът включва нови технологии, нови методи и подходи за опазване на околната среда и насърчава обществената информираност и екологична култура.30
Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 30 точки по критериите за оценка.

ВАЖНО: При недостатъчен финансов ресурс за две или повече проектни предложения по мярката, които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на допълнително класиране при последователно прилагане на критерии, описани подробно в Условията за кандидатстване по мярката, Раздел 22 Критерии и методика за оценка на проектните предложения и Контролен лист за оценка на етап ТФО.

 1. Лица за контакт:

Цветка Петрелийска – Изпълнителен директор – 0884 415 261

Петя Димитрова – Експерт – 0882 507 203

 1. Място за достъп до подробна информация:

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“: www.mig-bg.org и в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg.

Подробна информация и пълния пакет от документи за кандидатстване са достъпни :

 • в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч”, на адрес: гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” № 1, ет. 3, офис 305;

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: proektmig@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

 1. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по процедура 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ от Стратегия за ВОМР се подават електронно в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) в рамките на срока, определен в настоящата обявата. Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружаващите документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.

Обявата е изготвена на основание Решение на УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол №157/24.07.2023 г., за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 15 декември 2015 г. на МЗХ.  И по Протокол № 116/23.04.2021 г., за удължаване на срока за прием на проектни предложения.