Обяви

ОБЯВА

Сдружение „Местна Инициативна група- Берковица и Годеч” обявява свободно работно място за следната длъжност:
Изпълнителен директор

ИЗИСКВАНИЯ за заемане на длъжността:
1.Образование: Висше; Образователно-квалификационна степен: Магистър

2.Професионални изисквания:
• Общ професионален стаж най-малко 5 години;
• Наличие на управленски опит най-малко 2 години;
• Наличие на опит в реализирането на проекти (минимум 2 проекта);
• Отлична компютърна грамотност.

3.Специфични изисквания:
• Да притежава познания в областта на разработването, управлението и мониторирането на проектите;
• Да познава отлично ПРСР, Подходът ЛИДЕР и техните изисквания.
• Да притежава знания, необходими за реализацията на Стратегията за местно развитие;
• Да познава всички процедури за подаване, оценяване, финансиране и реализация на проектите по мерките, залегнали в СМР.
• Да знае и борави с проектната документация и изискванията към нейното разработване;
• Да умее да комуникира и поддържа добри контакти с потенциалните и реалните изпълнители на мерките от СМР;
• Да е запознат с комуникацията необходима за създаване и поддържане на връзката между партниращите си организации в националната и международната селска мрежа;
• Да притежава способност за създаване и сплотяване на колектив, умение за работа в екип;
• Да проявява бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните дейности;
• Да притежава и показва при изпълнение на задачите си управленски, комуникационни и организаторски умения.
Кандидатите да представят следните документи:
1.Писмено заявление в свободен текст;
2.Автобиография / европейски формат-CV/;
3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
4.Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит;
5.Сертификати и референции.
Документите се приемат в запечатан плик в офиса на МИГ –Берковица и Годеч или по пощата на адрес: гр.Берковица, пл.”Йордан Радичков” 4, стая 116. За допълнителна информация-тел.0953/89116.
Срок за приемане на документи: 10.07.2015 г.