Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ – за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА- гр. Берковица , пл.“ Йордан Радичков“№4,0953/88400
на основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на
одитните комитети в организациите от публичния сектор във връзка с чл. 18 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Берковица
1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за членове на одитния
комитет:
1.1. да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;
1.2. да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
1.3. да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по ал.4 ЗВОПС.

2. Начин за провеждане на подбора: интервю.
3. Брой на външните членовете на одитния комитет на Община Берковица – 2 /двама/.
4. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в
подбора:
4.1. Заявление, изготвено съгласно приложение № 1 към чл. 6 от Наредбата за
процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите
от публичния сектор;
4.2. Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ /заверени от кандидата/;
4.3. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /заверени от кандидата/;
4.4. Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, изготвена съгласно приложение № 2 към чл. 6, т. 3 от Наредбата за
процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от
публичния сектор;
4.5. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити
сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по
преценка на кандидата.
5. Срок за подаване на документите: 14 календарни дни от датата на публикуване на
настоящето обявление. Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за
участие в подбора.

6. Място за подаване на документите: – Сградата на Общинска администрация Берковица, адрес: гр. Берковица, пл.“ Йордан Радичков“ №4 , Приемна № 1 – Център за административно обслужване  от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден.
7. Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: информационното табло в административната сграда на Община Берковица – гр. Берковица , пл.“ Йордан Радичков „№4 и на сайта на Общината www.ob@berkovitsa.com.