Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-3020 (13) от 25.07.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване:
Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ на обект: ново трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение към външно кабелно ел. захранване от съществуващ трафопост до ПИ 03928.151.9 по КК и КР на гр. Берковица, местност Горна Кория, зона Ком.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да разгледат проекта в стая 112 на Общинска администрация – Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания до ОбА – Берковица. /Обн. В ДВ бр. 62/21.07.2023 г.