Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

СЪОБЩЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-36 (7) от 23.05.2024г.
Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.18а, ал.10 от АПК съобщава на собствениците и носителите на вещни права на поземлен имот с идентификатор 03928.512.616 по КК и КР на гр. Берковица /административен адрес: ул. „Казаните“/ , заинтересовани лица по чл. 131 от ЗУТ, че по повод подадено Заявление с вх. №УОСГ-94-00-36 /2/22.01.2024 г. е издадена Заповед № РД-15-306 от 25.04.2024 г. на Кмета на Община Берковица, с която е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 03928.512.615 по КК и КР на гр. Берковица, с преотреждане за „Жилищно строителство и ОО дейности“.
Документите се намират в отдел „СУТ“ при Общинска администрация, стая № 112 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
На основание чл. 215, ал. 1 и4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаването на настоящото обявление, може да обжалвате заповедта чрез ОбА-Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.

                                               /Инж. Иван Георгиев, гл. сп, „АО-Кадастър“/