Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-1000 от 30.11.2022 г. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ 03928.201.146 по КК и КР на гр. Берковица, местност Раковица.
Предвижда се:

  • С ПУП-ПР промяна отреждането му в ,,За производствено и жилищно строителство“;
  • С ПУП-ПЗ се определят застроителните граници на ПИ 03928.201.146 по КК и КР на гр. Берковица, м-ст Раковица.
    На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.