Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № УОСГ-70-00-543/6/ от 03.05.2023 г.

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ Общинска администрация – Берковица уведомява за издадено Решение № МО-ОС-8/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на РИОСВ – Монтана и Разрешение за строеж № 28 от 02.05.2023 г. за обект: „Изграждане на мрежова фотоволтаична централа с инсталирана мощност 1999,605 Kwp и максимална променливотокова мощност 1850 kW, с възложител „Соларен парк Берковица” ЕООД, със седалище гр. София, ул. „6-ти Септември“ № 17
Документацията е налична за разглеждане в стая 112 в Общинска администрация – Берковица всеки работен ден от 08:30 ч. – 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., считано от 04.05.2023 г.