Актуални Новини, Новини

ОФИЦИАЛНО БЕШЕ ОТКРИТА НОВОСАНИРАНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. “ЗАРЯНИЦА”

Откриване новосанирана жилищна сграда

На 11 юли 2023 г., от 13:00 часа, пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 31, бл. 32 и бл. 33 се проведе официална церемония за откриване на обект “Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 31, бл. 32, бл. 33, УПИ І, кв. 1, по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.510.3.2, 03928.510.3.3 и 03928.510.3.4“ по проект № BG16RFOP001-2.003-0043 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 4“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-2.003-0043-C04 и № РД-02-37-80/09.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на подбор BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Тържествен водосвет бе отслужен от отец Захарий. Лентата бе прерязана от Гергана Антонова – Зам.-кмет на Община Берковица и ръководител на проекта и Диляна Георгиева – Председател на сдружението на собствениците на многофамилната жилищна сграда. На официалната церемония присъстваха и представители на общинска администрация Берковица, представители на медии, екипа за управление на проекта и граждани.
Изпълнител на строително-монтажните работи на обект “Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 31, бл. 32, бл. 33, УПИ І, кв. 1, по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.510.3.2, 03928.510.3.3 и 03928.510.3.4“ е фирма ОБЕДИНЕНИЕ „СТРОЙ ПРОЕКТ-БЕРКОВИЦА“. Упражняване на строителен надзор на обекта е изпълнител „ПЕШЕВ“ ЕООД, а упражняване на авторски надзор е „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Фирмите осъществяващи дейности по публичност и информираност са „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД и „ДИГИТАЛЕ“ ЕООД.
Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица, като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система. Проекта е насочен към повишаване на енергийната ефективност на три жилищни сгради на територията на град Берковица, чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки.
Общата стойност на проекта е 1 639 653,72 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 393 705,66 лева и Национално финансиране сума в размер: 245 948,06 лева. Проектът стартира на 09.09.2020 г. и се предвижда да приключи на 22.09.2023 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 4”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.