Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

БЕРКОВИЦА – 3500, ПЛ. “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” №4 ,  ФАКС 0953/88405, 0953/88 404

                            Кмет на Община: 0953/88400  e-mail: ob@berk-bg.com

                  

 

 

 

 

                                                               С  П  И  С  Ъ  К

 

 

НА  НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

              ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ” СТРОИТЕЛСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

 

 

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ

 

Основание за недопускане:професионалното направление на лицето „счетоводство и контрол” не отговаря на посоченото в обявата за длъжността Директор Дирекция”Строителство, инфраструктура и опозване на околната среда”

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:Гергана Антонова – Ценова –Зам.Кмет Община Берковица

 

 

 

         Подпис:

         Дата 22.02.2012година

Вашият коментар