Актуални Новини

ПОДПИСАН Е ПЪРВИЯТ ДОГОВОР ЗА САНИРАНЕ НА СГРАДА ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

11Във връзка с изпълнение на ОП „Региони в растеж 2014-2020“ процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. на 15 февруари 2016 г. кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов сключи първия договор със сдружение на собствениците „Изгрев 14-град Берковица“.  

До момента в Община Берковица са регистрирани 35 сдружения на собствениците. 9 са подадените заявления за интерес и финансова помощ. Комисия, назначена със заповед на кмета ще направи документална проверка  и оглед на сградите за преценка допустимостта на кандидатите, съгласно изискванията на оперативната програма. Класирането ще става на конкурентен принцип, като инвестициите се приоритизират като се даде предимство за сгради с доказани конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях, брой домакинства /СО/  и най-старите сгради.

Съгласно Постановление 23 на МС от 04.02.2016 г.  са изменени условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по НП „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“. Допустими за финансиране през 2016 г. са и многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ и масивни сгради, проектирани преди 1999 г.  с 6 или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.