Актуални Новини

ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

Повишаването на дневните температури създава  предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари. Опасността от огненото бедствие през месеците юни, юли, август и септември нараства. В тази връзка е обявен пожароопасен сезон във всички земеделски територии на община Берковица. През периода се забранява изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи и използването на открити огнеизточници. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра от тях. Не се разрешава извършване на ремонтни дейности по линейни обекти, преминаващи през и/или покрай житните площи.

Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

В жътвената кампания се използва земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата, и е осигурена с необходимите пожаротехнически средства и искрогасители в съответствие с нормативните изисквания.

Обявен е и пожароопасен сезон за 2018 година във всички горски територии в Община Берковица, който е до 31.10.2018 г включително. Забранено е паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, за които е учредено право на строеж или сервитут, са длъжни за собствена сметка да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и от други горими материали. Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в Община Берковица са длъжни да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.

РС „Пожарна безопасност и защита на населението и Регионална дирекция на горите – Берковица самостоятелно или съвместно осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии в община Берковица. Организирането на борбата с горските пожари се извършва от органите на РС ПБЗН със съдействието на държавното горско стопанство, сдруженията на ловците, риболовците, общината, кметствата, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата извършващи дейности в тях.

Всяко лице, забелязало пожар, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на РС ПБЗН и подаване на сигнал към ЕЕН 112. Апелът към гражданиете е за стриктно спазване на противопожарните мерки за опазване на земеделските земи, посевите, горите и домовете.