Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2021 г.

BERKOVITSA-1Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, на основание чл. 84 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 29 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Берковица, кани неприсъствено жителите на община Берковица, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и всички заинтересовани лица на

Публично обсъждане на проект на Бюджет 2021 г.

Във връзка с обявените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г., съгласно заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, молим Вашите мнения, препоръки и предложения по проекта на бюджета за 2021 г., да се изпращат на електронната поща на Община Берковица ob@berkovitsa.com, както и в „Центъра за административно обслужване” на Община Берковица по приложен формуляр/анкета/, с коректно попълнени всички реквизити, най-късно до 13.00 часа на 22.01.2021 година.

Материалите за обсъждането са публикувани на интернет страницата на Община Берковица в сектор Бюджет.

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2021