Актуални Новини, Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА“

Пресконференция по проект "Грижа в дома"

На 19 май 2023 година, в Заседателна зала на Общинска администрация – Берковица се проведе съпътстваща пресконференция по проект „Грижа в дома в Община Берковица.
На пресконференцията присъстваха Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, Атанас Георгиев – Зам.-кмет на Община Берковица, Биляна Стаменова – ръководител на проекта, Тинка Еленкова – координатор.
Чрез мултимедийна презентация ръководителят на проекта запозна присъстващите с неговите цели и резултати.
Основната цел на проект „Грижа в дома в Община Берковица“ е създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. Специфичната цел на проекта е осигуряване на подкрепа в домашна среда за хората с увреждания и възрастните, които са зависими от грижа на територията на община Берковица. С реализирането на проекта, ще бъдат надградени резултатите и дейностите по процедурите за патронажна грижа, реализирани в общината, като ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. Ще бъдат предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни, които са зависими от грижа в община Берковица – 125 потребители за 12 месеца.
Проектът предоставя осигурена качествена грижа и подкрепа в домашна среда и в общността на лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване – по капацитет 125 потребители от община Берковица; Подобрени условия на живот на 125 потребители на услугата “грижа в дома”; Повишен професионален капацитет на служителите и специалистите в системата на услугите за дългосрочна грижа.
В момента се обслужват общо 185 възрастни хора.