Актуални Новини, Новини

ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТА НА ПОКРИВА НА ОБЩИНСКА СГРАДА „ДПЛД“ С.БИСТРИЛИЦА

ОТРЕМОНТИРАН ПОКРИВ НА "ДПЛД" с. Бистрилица

Приключи ремонта на покрива на общинска сграда „ДПЛД“ с.Бистрилица по договор с предмет: „Ремонт на скатен покрив на общинска сграда „ДПЛД“, намираща се в УПИ I, кв. 4 по плана на с. Бистрилица, община Берковица“.
Целта е подобряване комфорта и енергийната характеристика на сградата. Допълнителен ефект от строително-монтажните дейности е рентабилната експлоатация, което ще позволи устойчивото й управление и поддръжка във времето.
Изпълнител: „АВ БИЛД“ ЕООД
Стойност на договора: 70 827,27 без ДДС.