Актуални Новини

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ“

И през 2018 година продължава работата на Община Берковица в направление „Образование“ по разработването, подаването и изпълнението на проекти, финансирани от европейския съюз, като една допълнителна възможност за изпълняване на целите на образователния процес. Изпълниха се дейностите на Община Берковица по проект: „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на  пътната безопасност и извънредните  ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“. Проектът се реализира в рамките на 2 години, като координатор на проекта е Община Елбльог, а партньор е Община Берковица. Общата стойност на проекта е 120 550 евро.

 –             Община Берковица изпълнява Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, Приоритетна ос – Образователна среда за активно социално приобщаване.

–                           Проектът „Ще успеем заедно“, предложен от Община Берковица в партньорство с четири детски градини в общината , разработен в съответствие с процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на ОП НОИР 2014 – 2020 г., на стойност 205 000 лева, е одобрен от Управляващия орган на оперативната програма. Подписан е договор за Безвъзмездна финансова помощ. Проектът ще допринесе да бъдат създадени условия за успешна социализация на децата от ромски произход чрез образователна интеграция и повишаване качеството на образование в детските градини в общината. Изпълнението на проекта в рамките на 24 месеца ще доведе до подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание на децата от детските градини в Община Берковица.

–              Проектът „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното  гражданство“, предложен от Община Берковица в партньорство със сдружение „Рома – Берк“  и училищата от общината, е разработен в съответствие с изискванията на ОП НОИР 2014 – 2020. Основната цел на проекта е да подпомогне учениците, произхождащи от етнически малцинства, да постигнат успешна социална реализация.проектът ще допринесе за постигане на реални и устойчиви резултати в образователната интеграция на 100 ученици от ромското етническо малцинство в общината до завършване на средно образование. В проекта са обхванати максимален брой ученици от ромски произход, подлежащи на задължително образование, подсигурен е транспорт за извеждане на ученици от обособеното на етнически признак училище в ромския квартал и интегрирането им в приемащи училища, както и подкрепа за продължаване на образованието.