Актуални Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ – 2014 НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

В заседателната зала на ОбА-Берковица  на 22 април 2015 година от 11:00 часа  се проведе обществено обсъждане, свързано с приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на общината за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г.

Обсъждането бе организирано в изпълнение на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 3 години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Берковица.  Отчетът за касово изпълнение на бюджета на общината е изготвен съгласно изискванията на писмо на Министерството на финансите. Заместник-кметът  Радослав Найденов  представи на обществеността в резюме отчета за изпълнение на Бюджет 2014.