Актуални Новини

РОМСКИ ДЕЦА ПОЛУЧИХА ИГРАЧКИ ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА ГЕРГАНА АНТОНОВА

Заместник кметът Гергана Антонова раздаде стимулиращи подаръци на ромски деца в кв. Раковица. Инициативата е в изпълнение на  Договор N БС-33.10-029/ 29.06.2012 г. към ЦОИДУЕМ за проект „Ефективна и пълноценна, образователна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им“. Основната цел на проекта е създаване на комплексна среда от подкрепящи мерки за улесняване на образователното и социално интегриране на деца от ромски произход и техните семейства. Това бе последната кампания за раздаване на играчки, с цел успешно изпълнение на дейност 10 от проектното предложение: Образователни и мотивационни дейности, свързани със задържане на децата в детските градини. Проектът приключва в края на юни.