Актуални Новини

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира информационни срещи за разяснения,

свързани с приеми на проекти по мерки към Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“

  • мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и
  • мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

 

Срещите ще се проведат:

  • на 14.11.2018 г. /сряда/ от 11:00 часа в гр. Берковица, Детски център Камбанка, пл. Йордан Радичков № 1 – прием по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“;
  • на 15.11.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в гр. Годеч, Заседателна зала на бивш Синдикален дом, ул. Република № 1 – прием по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
  • на 28.11.2018 г. /сряда/ от 11:00 часа в гр. Берковица, Детски център Камбанка, пл. Йордан Радичков № 1 – прием по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
  • на 29.11.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в гр. Годеч, Заседателна зала на бивш Синдикален дом, ул. Република № 1 – прием по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Стратегията за водено от общностите местно развитие се изпълнява по Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. на „МИГ – Берковица и Годеч” с Управляващия орган на ПРСР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

                    ЗАПОВЯДАЙТЕ!

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

гр. Берковица, ул.„д-р Иван Панов” № 1, e-mail: proektmig@abv.bg, http://www.mig-bg.org/