Социални дейности

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Адрес: 3500 гр.Берковица
кв.Раковица, ул. “Първи май”
Вр.ИД Ръководител: Маргарита Марценкова
телефон: 0889233048
e-mail: skc_berkovitsa@abv.bg
Със заповед № РД-01-0648/19.03.2019г. на Изпълнителния директор на АСП е открит , считано то 01.04.2019г. е открит Център за обществена подкрепа гр.Берковица,кв.Раковица,ул.“Първи май“ с капацитет 30 места.

Дейностите в Центъра са насочени към  превенция и подкрепа на най-уязвимите семейства с деца в риск на територията на община Берковица.
• Повишаване  на  родителските  умения  с  цел  подобряване  на  грижите  за  децата  в семейството, намаляване на случаите на отделяне на деца от семейството и изоставяне в институции или друга формална грижа чрез мерки за превенция;
• Създаване на условия за стимулиране на ранното детско развитие сред високо рискови уязвими общности в целевите общини;
• Намаляване на случаите на детски бракове и ранни раждания чрез мерки за превенция;
• Подпомагане и насърчаване на достъпа до предучилищно и училищно образование;
• Превенция на рисково поведение при уязвими групи подрастващи;
• Подкрепа за социално включване и достъп до възможности за житейска реализация на младите хора от уязвимите общности.-Намаляване на случаите на детски бракове и ранни раждания чрез мерки за превенция;