Актуални Новини

СЕСИЙНИ

 

На проведената на 30 март 2012 година сесия на Общински съвет Берковица бе приета Програма за подобряване на движението по пътищата на територията на Община Берковица за периода 2012-2020 г. На територията на община Берковица за2010 г. са регистрирани 56 броя пътнотранспортни произшествия, в т.ч. 11 броя тежки пътнотранспортни произшествия с 11 ранени лица, а за2011 г. – 44  броя пътнотранспортни произшествия, като от тях тежки са 5, с петима ранени. Тези данни показват тенденция на намаляване на ПТП на територията на общината, още повече че през последните години няма тежки ПТП с отнемане на човешки живот. Основната цел, която си поставя община Берковица е да запази тенденцията на намаляване на ПТП като цяло, както и да продължи да подобряваме безопасността на движение по пътищата. Настоящата Програма за изпълнение на Националната стратегия е разработена от Община Берковица в изпълнение на писмо рег. № РД – 08 – 1 от 23.01.2012 г. от Областен управител на област Монтана за приемане на мерки за подобряване на безопасността по пътищата и опазване живота и здравето на участниците в пътното движение.

Общинската Програма обхваща периода 2012 – 2020 г. и е съобразена с Националната  стратегия за подобряване безопасността по пътищата в Република България 2011 – 2020 г.

Основната цел е създаване на ефективен и устойчив модел за взаимодействие между държавни, общински и неправителствени структури за реализиране на държавната политика за опазване живота и здравето на  участниците  в пътното движение, с цел намаляване жертвите и тежко ранените по пътищата.

Една от основните задачи е ускорено изграждане на елементи от инфраструктурата, осигуряващи спазването на въведените скоростни режими чрез:

 • увеличаване броя и обхвата на зони с ограничена скорост на движение, където има интензивно пешеходно и велосипедно движение;
 • въвеждане в пътната инфраструктура на елементи и решения, ограничаващи скоростта на движение – кръгови кръстовища, изкуствени неравности, изнесени бордюри, повдигнати кръстовища, повдигнати пешеходни пътеки, зони 30 и др.;
 • прилагане на различни форми на въздействие върху водачите чрез използване на различни форми на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

За ограничаване и намаляване на ПТП с пешеходци:

 • Създаване на безопасни условия за движение на пешеходците чрез намаляване скоростта на движение: изграждане на „Зони 30 км”, училищни зони, пешеходни зони, изкуствени неравности и чрез увеличаване на проходимостта по тротоарите и пешеходните зони: премахване на строителни материали, дърва за огрев, дървета, храсти и др. мероприятия в тази посока;

Предвидени са и мерки за намаляване броя на загиналите и ранените сред велосипедистите, сред водачите на ППС, и в резултат на превишена и несъобразена скорост, както и намаляване делът на лицата причиняващи ПТП, следствие на употреба на алкохол.

Пътните условия оказват съществено влияние върху безопасността на движението по пътищата. За ограничаване на произшествията е необходимо да се реализират следните мерки:

 • Подобряване информираността на водачите на МПС за пътната обстановка
 • Почистване от буйна растителност по пътищата от общинската пътна мрежа, ограничаваща видимостта в хоризонтални криви, кръстовища и мостове
 • Укрепване на банкетите, разширяване на свободните от препятствия зони, почистване на затлачени отводнителни канавки и скари, прочистване на запушени отводнителни шахти
 • Изграждане, възстановяване и подобряване на пътеуказателната сигнализация (пътни знаци, маркировка и др.) по пътищата и в населените места в община Берковица
 • Обезопасяване районите на училищата и детските градини, включително маршрутите за движение на децата и учениците
 • Установяване, систематизиране и обезопасяване на опасни кръстовища и места с концентрация на ПТП
 • Определяне на пешеходни зони и освежаване на пешеходните пътеки в населените места
  Освен посоченото по-горе, за успешното изпълнение на Общинската програма ще се предприеме:  

Предупреждения и евентуални санкции  за   съхранение  на излезлите от употреба МПС  на обществени пространства – общинска  публична  и частна собственост и задължаването на собствениците за предаването им в центрове за разкомплектоване и рециклиране.

Програмата е отворен по своя характер документ и може да се актуализира в съответствие с динамично променящата се среда. За успешното й изпълнение ще се разчита на ефективно взаимно сътрудничество  между държавната власт, общинната  и неправителствените организации.

 

 

Вашият коментар