Актуални Новини

СЕСИЯ

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 и 0953/88271

Изх. № РД-92-00-633/07. 11. 2012  г.

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 1 и 2 и чл. 29, ал. 2, пр. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 22 ноември 2012 година /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Отчет на Общинска администрация – Берковица по приети решения от Общинска администрация, както и за спечелени, реализирани и предстоящи за изпълнение програми и проекти.

                                               Докладва – Д. Каменова – Кмет на Община Берковица

  2.  Докладни записки.

                                               Докладват – председатели на ПК.

  3. Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от  16.11.2012 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

                        /инж. Юлиян Иванов/

 

 

Вашият коментар