Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 26.04.2023 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
24 април 2023 г. /понеделник/ – 14.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2478(1) относно Годишен отчет за финансовото и икономическо състояние за 2022 г. на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2456(2) относно Годишен финансов отчет за 2022 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица и Бизнес план 2020 – 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2298(2) относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица за четвърто тримесечие на 2022 година;
4.Докладна РД-92-00-2454 относно приемане на начален ликвидационен баланс на „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица и Удостоверение от Агенция по вписванията;
5.Докладна РД-92-00-2473(1) относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдяване и канализация – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.;
6.Докладна РД-92-00-2487 относно провеждане на процедура за отдаване под наем на част от имот–публична общинска собственост, находящ се в гр. Берковица, чрез публичен търг с явно наддаване;
7.Докладна РД-92-00-2490 относно обявяване на обект: „Спортно игрище“, за обект от първостепенно значение и включването му в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023г., като общински обект от първостепенно значение.

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
24 април 2023 г. /понеделник/ – 15.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2478(1) относно Годишен отчет за финансовото и икономическо състояние за 2022 г. на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2456(2) относно Годишен финансов отчет за 2022 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица и Бизнес план 2020 – 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2298(2) относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица за четвърто тримесечие на 2022 година;
4.Докладна РД-92-00-2454 относно приемане на начален ликвидационен баланс на „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица и Удостоверение от Агенция по вписванията;
5.Докладна РД-92-00-2473(1) относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдяване и канализация – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.;
6.Докладна РД-92-00-2475 относно одитен доклад за извършен одитен ангажимент за консултиране на дейността на „ВиК – Берковица“ ЕООД за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.;
7.Докладна РД-92-00-2464 относно предоставяне на допълнителна парична вноска от Община Берковица на „ВиК- Берковица“ ЕООД;
8.Докладна РД-92-00-2468 относно корекция на разчета за капиталови разходи за 2023 г. на Община Берковица;
9.Докладна РД-92-00-2444 относно Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. /първи етап/ на Община Берковица;
10.Докладна РД-92-00-2469 относно промяна на Решение № 943 от Протокол № 45/28.01.2022г., Решение № 945 от Протокол № 45/28.01.2022г. и Решение № 946 от Протокол № 45/28.01.2022г. на Общински съвет-Берковица, във връзка с промяна/увеличаване на стойността по договор за кредит № 1313/ 17.03.2022г. с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проекти за Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица- етап 2, етап 3 и етап 4, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.;
11.Докладна РД-92-00-2470 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление № 19-19-2-01-28/27.09.2022 г. за планираните дейности и разходи за 2023 г. на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“;
12.Докладна РД-92-00-2472 относно нормативни промени, позволяващи оперативно ползване на обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т.1 и т.2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2023 г.;
13.Докладна РД-92-00-2479 относно осигуряване на средства за разплащане по Проект „Грижа в дома в община Берковица“ с регистрационен номер BG05SFR002-2.001-0115-C01;
14.Докладна РД-92-00-2482 относно осигуряване средства за разплащане по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ – 2022 г., Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, проект „Равен достъп до качествена образователна среда за всяко дете”, договор № НПОД-БС33.4-007/11.10.2022 година;
15.Докладна РД-92-00-2485 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.461-0002-C01 от 02.03.2022 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.461 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Изграждане на спортна инфраструктура /спортни съоръжения и площадка за игра/ в ж.к. „Стара планина„ гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица „ сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие”;
16.Докладна РД-92-00-2486 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за ДДС по договор № BG06RDNP001-19.461-0002-C01 от 02.03.2022 г. за Проект „Изграждане на спортна инфраструктура /спортни съоръжения и площадка за игра/ в ж.к. „Стара планина“ гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица”, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие”;
17.Заявление РД-92-00-2451 от Цветана Антонова, с. Гаганица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
18.Заявление РД-92-00-2463 от Евелин Георгиев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
25 април 2023 г. /вторник/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2447 от Рангел Ангелов – Кмет на кметство с. Замфирово, община Берковица относно предоставяне на финансови средства необходими за изграждане зала за обредни дейности;
2.Молба РД-92-00-2465 от ръководството на клуб „Втора младост“, с. Боровци, община Берковица относно необходимост от неотложен ремонт на покрива на клуба;
3.Възражение РД-92-00-2474 от Тодор Антонов, гр. Берковица относно писмо с изх.№ УОСГ 94000-3817(5)/13.03.2023 г. от Община Берковица;
4.Мотивирано искане РД-92-00-2476 от фирма Монтана АД, гр. София относно допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в ПИ 03928.511.3 по кадастралната карта на гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
25 април 2023 г. /вторник/ – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2480 относно предоставяне на земеделски земи от ОПФ на наследници на Косто Стоянов в землището на с. Мездрея, община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2481 относно предоставяне на земеделски земи от ОПФ на наследници на Косто Стоянов в землището на гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
25 април 2023 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2479 относно осигуряване на средства за разплащане по Проект „Грижа в дома в община Берковица“ с регистрационен номер BG05SFR002-2.001-0115-C01;
2.Заявление РД-92-00-2451 от Цветана Антонова, с. Гаганица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
3.Заявление РД-92-00-2463 от Евелин Георгиев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
25 април 2023 г. /вторник/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2482 относно осигуряване средства за разплащане по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ – 2022 г., Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, проект „Равен достъп до качествена образователна среда за всяко дете”, договор № НПОД-БС33.4-007/11.10.2022 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
24 април 2023 г. /понеделник/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2483 относно изработване на проект за изменение на действащ ПУП- ПРЗ и изменение на улична регулация на УПИ VII, VIII в кв. 26 по регулационния план на с. Бързия (ПИ с идентификатори 07510.302.350 и 07510.302.351 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица), след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
2.Докладна РД-92-00-2484 относно проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатори 47723.28.44, 47723.28.30, 47723.28.74, 47723.28.39, 47723.28.40 и 47723.28.63 по КК и КР на с. Мездрея, общ. Берковица, м-ст ,,Тутмата“, собственост на Иван Гъргов;
3.Докладна РД-92-00-2489 относно изменение на ОУП и изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 14297.17.72 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, м-ст ,,Кръстове”, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
4.Докладна РД-92-00-2489 относно изменение на ОУП и изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 14297.17.72 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, м-ст ,,Кръстове”, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
5.Докладна РД-92-00-2491 относно изменение на ОУП и изработване на ПУП- ПРЗ, ПУП- ПП и схема по чл. 108 от ЗУТ на ПИ 03928.151.9 по КК и КР на гр. Берковица, м-ст ,,Долна кория“, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
6.Докладна РД-92-00-2493 относно изменение на ОУП и изработване на ПУП- ПРЗ на ПИ 03928.183.14 и ПИ 03928.183.15 по КК и КР на гр. Берковица, м-ст ,,Ашиклар”, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
7.Докладна РД-92-00-2493 относно проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатори 47723.28.44, 47723.28.30, 47723.28.74, 47723.28.39, 47723.28.40 и 47723.28.63 по КК и КР на с. Мездрея, общ. Берковица, м-ст ,,Тутмата“, собственост на Иван Костодинов Гъргов съгласно н.а. №191,т. I, д.173 от 08.04.2022г.;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
24 април 2023 г. /понеделник/ – 13.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2485 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.461-0002-C01 от 02.03.2022 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.461 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Изграждане на спортна инфраструктура /спортни съоръжения и площадка за игра/ в ж.к. „Стара планина„ гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица „ сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие”;
2.Докладна РД-92-00-2486 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за ДДС по договор № BG06RDNP001-19.461-0002-C01 от 02.03.2022 г. за Проект „Изграждане на спортна инфраструктура /спортни съоръжения и площадка за игра/ в ж.к. „Стара планина“ гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица”, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие”;