АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 26.04.2023 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
24 април 2023 г. /понеделник/ – 14.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2478(1) относно Годишен отчет за финансовото и икономическо състояние за 2022 г. на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2456(2) относно Годишен финансов отчет за 2022 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица и Бизнес план 2020 – 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2298(2) относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица за четвърто тримесечие на 2022 година;
4.Докладна РД-92-00-2454 относно приемане на начален ликвидационен баланс на „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица и Удостоверение от Агенция по вписванията;
5.Докладна РД-92-00-2473(1) относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдяване и канализация – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.;
6.Докладна РД-92-00-2487 относно провеждане на процедура за отдаване под наем на част от имот–публична общинска собственост, находящ се в гр. Берковица, чрез публичен търг с явно наддаване;
7.Докладна РД-92-00-2490 относно обявяване на обект: „Спортно игрище“, за обект от първостепенно значение и включването му в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023г., като общински обект от първостепенно значение.

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
24 април 2023 г. /понеделник/ – 15.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2478(1) относно Годишен отчет за финансовото и икономическо състояние за 2022 г. на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2456(2) относно Годишен финансов отчет за 2022 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица и Бизнес план 2020 – 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2298(2) относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица за четвърто тримесечие на 2022 година;
4.Докладна РД-92-00-2454 относно приемане на начален ликвидационен баланс на „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица и Удостоверение от Агенция по вписванията;
5.Докладна РД-92-00-2473(1) относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдяване и канализация – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.;
6.Докладна РД-92-00-2475 относно одитен доклад за извършен одитен ангажимент за консултиране на дейността на „ВиК – Берковица“ ЕООД за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.;
7.Докладна РД-92-00-2464 относно предоставяне на допълнителна парична вноска от Община Берковица на „ВиК- Берковица“ ЕООД;
8.Докладна РД-92-00-2468 относно корекция на разчета за капиталови разходи за 2023 г. на Община Берковица;
9.Докладна РД-92-00-2444 относно Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. /първи етап/ на Община Берковица;
10.Докладна РД-92-00-2469 относно промяна на Решение № 943 от Протокол № 45/28.01.2022г., Решение № 945 от Протокол № 45/28.01.2022г. и Решение № 946 от Протокол № 45/28.01.2022г. на Общински съвет-Берковица, във връзка с промяна/увеличаване на стойността по договор за кредит № 1313/ 17.03.2022г. с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проекти за Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица- етап 2, етап 3 и етап 4, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.;
11.Докладна РД-92-00-2470 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление № 19-19-2-01-28/27.09.2022 г. за планираните дейности и разходи за 2023 г. на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“;
12.Докладна РД-92-00-2472 относно нормативни промени, позволяващи оперативно ползване на обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т.1 и т.2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2023 г.;
13.Докладна РД-92-00-2479 относно осигуряване на средства за разплащане по Проект „Грижа в дома в община Берковица“ с регистрационен номер BG05SFR002-2.001-0115-C01;
14.Докладна РД-92-00-2482 относно осигуряване средства за разплащане по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ – 2022 г., Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, проект „Равен достъп до качествена образователна среда за всяко дете”, договор № НПОД-БС33.4-007/11.10.2022 година;
15.Докладна РД-92-00-2485 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.461-0002-C01 от 02.03.2022 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.461 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Изграждане на спортна инфраструктура /спортни съоръжения и площадка за игра/ в ж.к. „Стара планина„ гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица „ сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие”;
16.Докладна РД-92-00-2486 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за ДДС по договор № BG06RDNP001-19.461-0002-C01 от 02.03.2022 г. за Проект „Изграждане на спортна инфраструктура /спортни съоръжения и площадка за игра/ в ж.к. „Стара планина“ гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица”, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие”;
17.Заявление РД-92-00-2451 от Цветана Антонова, с. Гаганица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
18.Заявление РД-92-00-2463 от Евелин Георгиев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
25 април 2023 г. /вторник/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2447 от Рангел Ангелов – Кмет на кметство с. Замфирово, община Берковица относно предоставяне на финансови средства необходими за изграждане зала за обредни дейности;
2.Молба РД-92-00-2465 от ръководството на клуб „Втора младост“, с. Боровци, община Берковица относно необходимост от неотложен ремонт на покрива на клуба;
3.Възражение РД-92-00-2474 от Тодор Антонов, гр. Берковица относно писмо с изх.№ УОСГ 94000-3817(5)/13.03.2023 г. от Община Берковица;
4.Мотивирано искане РД-92-00-2476 от фирма Монтана АД, гр. София относно допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в ПИ 03928.511.3 по кадастралната карта на гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
25 април 2023 г. /вторник/ – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2480 относно предоставяне на земеделски земи от ОПФ на наследници на Косто Стоянов в землището на с. Мездрея, община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2481 относно предоставяне на земеделски земи от ОПФ на наследници на Косто Стоянов в землището на гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
25 април 2023 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2479 относно осигуряване на средства за разплащане по Проект „Грижа в дома в община Берковица“ с регистрационен номер BG05SFR002-2.001-0115-C01;
2.Заявление РД-92-00-2451 от Цветана Антонова, с. Гаганица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
3.Заявление РД-92-00-2463 от Евелин Георгиев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
25 април 2023 г. /вторник/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2482 относно осигуряване средства за разплащане по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ – 2022 г., Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, проект „Равен достъп до качествена образователна среда за всяко дете”, договор № НПОД-БС33.4-007/11.10.2022 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
24 април 2023 г. /понеделник/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2483 относно изработване на проект за изменение на действащ ПУП- ПРЗ и изменение на улична регулация на УПИ VII, VIII в кв. 26 по регулационния план на с. Бързия (ПИ с идентификатори 07510.302.350 и 07510.302.351 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица), след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
2.Докладна РД-92-00-2484 относно проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатори 47723.28.44, 47723.28.30, 47723.28.74, 47723.28.39, 47723.28.40 и 47723.28.63 по КК и КР на с. Мездрея, общ. Берковица, м-ст ,,Тутмата“, собственост на Иван Гъргов;
3.Докладна РД-92-00-2489 относно изменение на ОУП и изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 14297.17.72 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, м-ст ,,Кръстове”, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
4.Докладна РД-92-00-2489 относно изменение на ОУП и изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 14297.17.72 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, м-ст ,,Кръстове”, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
5.Докладна РД-92-00-2491 относно изменение на ОУП и изработване на ПУП- ПРЗ, ПУП- ПП и схема по чл. 108 от ЗУТ на ПИ 03928.151.9 по КК и КР на гр. Берковица, м-ст ,,Долна кория“, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
6.Докладна РД-92-00-2493 относно изменение на ОУП и изработване на ПУП- ПРЗ на ПИ 03928.183.14 и ПИ 03928.183.15 по КК и КР на гр. Берковица, м-ст ,,Ашиклар”, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
7.Докладна РД-92-00-2493 относно проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатори 47723.28.44, 47723.28.30, 47723.28.74, 47723.28.39, 47723.28.40 и 47723.28.63 по КК и КР на с. Мездрея, общ. Берковица, м-ст ,,Тутмата“, собственост на Иван Костодинов Гъргов съгласно н.а. №191,т. I, д.173 от 08.04.2022г.;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
24 април 2023 г. /понеделник/ – 13.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2485 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.461-0002-C01 от 02.03.2022 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.461 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Изграждане на спортна инфраструктура /спортни съоръжения и площадка за игра/ в ж.к. „Стара планина„ гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица „ сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие”;
2.Докладна РД-92-00-2486 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за ДДС по договор № BG06RDNP001-19.461-0002-C01 от 02.03.2022 г. за Проект „Изграждане на спортна инфраструктура /спортни съоръжения и площадка за игра/ в ж.к. „Стара планина“ гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица”, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие”;

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

ПРИКЛЮЧИХА СПОРТНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ „УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2023-2024 “

Състезанията са включени в Националния спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната  2023 – 2024 г. Те

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (72) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (716) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (46) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (27) град Берковица (40) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (15) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (32) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (42) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

С ГРИЖА КЪМ ПРИРОДАТА

Децата от детска градина  “Васил Левски”, с. Бързия дадоха нов живот на дръвчето, което им бе дарено от кмета Радослав

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.