Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ

Лого Община Берковица

Относно: Участие в официална церемония „Откриване“ на проект № BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“.

На 25 септември 2023 г., от 11:00 часа, на площадката на изградената инсталация в местността Тутмата, отклонение за с. Мездрея ще се състои официална церемония „Откриване“ на проект № BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“. В тази връзка Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции да присъстват на официалната церемония „Откриване“.

ПРОГРАМА НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ОТКРИВАНЕ“

Начален час: 11:00 часа
Място: местността Тутмата, отклонение за с. Мездрея

11:00 – 11:15 ч. – Посрещане на официалните гости и регистриране на участниците
11:15 – 11:30 ч. – Тържествен водосвет
11:30 – 11:50 ч. – Приветствия
11:50 – 12:10 ч. – Откриване
12:10 – 12:30 ч. – Кетъринг

Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта.
За контакти: Ваня Венциславова – Ръководител на проекта, тел: 0884159106, e-mail: vencislavova.v@berkovitsa.com

Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“,, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.