Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

Лого Община Берковица

До:
Витко Георгиев Видов, ул. “Голаш” № 14, гр. София
Анатоли Петков Цветанов, ул. “Жилищен комплекс 1” №25, ет.11, ап.32
Вержиния Владимирова Бонова, ул. “Жилищен комплекс 1” №25, ет.11, ап.32

КМЕТСТВО БЪРЗИЯ – ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № ИУТИ-11-326(6) от 21.04.2023г.

Техническа служба при Кметство Бързия на основание чл.129, ал.2, във връзка с чл.131, ал.1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед № РД-15-130/28.02.2023год. на Кмета на Община Берковица е одобрен проект за изменение на плана за регулация (ПУП-ПРЗ). Проекта предвижда промяна на предназначението на ПИ 07510.301.217 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана, местност „Бранището“, да се преотреди „За жилищно строителство“ и изменение на неприложена улична регулация по западната граница на ПИ 07510.301.217 по КККР на с. Бързия, като уличните регулационни линии се преместват по кадастралните граници на имота.
В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в Техническа служба при Кметство Бързия и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица, чрез Кметство Бързия.