Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

Лого Община Берковица

Относно: Провеждане на заключителна пресконференция за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“

На 25 септември 2023 г., от 14:00 часа, в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” №4, в Заседателна зала ще се състои заключителна пресконференция за изпълнението на проект № BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“. В тази връзка Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции да присъстват на заключителната пресконференция.

На пресконференцията ще бъдат представени:
1.Достигнатите цели на проекта;
2.Дейностите по проекта;
З.Екип за управление на проекта;
4.Резултатите от изпълнението на проекта.

Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта. За контакти: Ваня Венциславова – Ръководител на проекта, тел: 0884159106, e-mail: vencislavova.v@berkovitsa.com

BG16M1OP002-2.005-0008-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“
по Оперативна програма „Околна среда ” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове