Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 28.02.2020 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

26 февруари 2020 г. /сряда/  – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-139(3) относно отчет на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-204 относно прехвърляне на имущество то ДДЛРГ „Люба Тенева“, гр. Берковица, за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-225 относно продажба на моторно превозно средство (МПС) – общинска собственост –  микробус, марка – модел „Форд транзит Т“;

4.Докладна РД-92-00-226 относно продажба на движими вещи – частна общинска собственост – два броя метални цистерни;

5.Докладна РД-92-00-227 относно намаляване на цена на движими вещи – часта общинска собственост – автобус, марка – модел „ОTOYOL M50.14 SCHOOL BUS“;

6.Докладна РД-92-00-230 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за настоящия зимен отоплителен сезон 2019-2020 година;

7.Докладна РД-92-00-231 относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади в землищата на територията  на  Община Берковица през стопанската 2020-2021 г.

8.Докладна РД-92-00-224 относно продажба на ПИ с идентификатор 30301.301.671 нахождащ се в обищна Берковица, с. Замфирово, ул. „Лазар Младенов“ № 5;

9.Докладна РД-92-00-242 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.210.100 нахождащ се в гр. Берковица, местост „Пиздица“;

10.Докладна РД-92-00-243 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.66.114 нахождащ се в гр. Берковица;

11.Докладна РД-92-00-244 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.44 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“;

12.Докладна РД-92-00-246 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.45 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Пролет“;

13.Докладна РД-92-00-247 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.229 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 32;

14.Докладна РД-92-00-248 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.267 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 34;

15.Докладна РД-92-00-249 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.274 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“;

16.Докладна РД-92-00-250 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.279 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“;

17.Докладна РД-92-00-251 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.284 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“;

18.Докладна РД-92-00-252 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.375 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул.„Свобода“ № 21;

19.Докладна РД-92-00-253 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.413 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Чайка“ № 5;

20.Докладна РД-92-00-254 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.6 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

21.Докладна РД-92-00-256 относно отмяна на Решение № 64 от Протокол № 4 от 20.12.2019 г. на Общински съвет – Берковица за промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска на участък от км 0+231 до км 3+225 от републикански път III-815 „(Петрохан – О.п. Берковица) – Берковица – (О.п. Берковица – Благово)“  с дължина 2994 метра и приемане на ново Решение за промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска на Републикански път III-815 „(Петрохан – О.п. Берковица) – Берковица – (О.п. Берковица – Благово)“ от км 0+000 до км 5+403 с дължина 5403 метра;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 26 февруари 2020 г. /сряда/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-232 относно информация за дейността на „Музеен комплекс – Берковица“ и План-програма за 2020 година;

2.Докладна РД-92-00-221 относно финансова подкрепа за провеждане на международен турнир по спортни танци за купата на общините в област Монтана „International Dance CUP – МONTANA OPEN 2020”;

3.Докладна РД-92-00-228 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, гр. Берковица;

4.Докладна РД-92-00-229 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на Трето основно училище „Иван Вазов“, гр. Берковица;

5.Докладна РД-92-00-233 относно осигуряване на средства за разплащане по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“;

6.Докладна РД-92-00-237 относно осигуряване на средства за изплащане на компенсационно залесяване за обект: „Състезателна и туристическа ски – писта и пътническа въжена линия, хижа Ком – връх Среден Ком,  в обхвата на спортно-туристически комплекс Берковски балкан“;

7.Докладна РД-92-00-258 относно закупуване и предоставяне за ползване на климатици за РС ПБЗН – Берковица;

8.Заявление РД-92-00-2895 от Цветан Митов, с. Слатина относно отпускане на еднократна финансова помощ;

9.Заявление РД-92-00-2897 от Найда Кръстева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

10.Заявление РД-92-00-6 от Антоанета Янева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-31 от Петър Ангелов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

12.Заявление РД-92-00-32 от Теменужка Митева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

13.Заявление РД-92-00-56 от Тошко Захариев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

14.Заявление РД-92-00-57 от Надка Данова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

15.Заявление РД-92-00-97 от Илияна Генкова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

16.Заявление РД-92-00-98 от Боянка Бизеранова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

17.Заявление РД-92-00-99 от Димитринка Богданова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

18.Заявление РД-92-00-100 от Димитър Антонов, община Берковица, с. Бокиловци относно отпускане на еднократна финансова помощ;

19.Заявление РД-92-00-101 от Милена Симеонова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

20.Заявление РД-92-00-102 от Параскева Стаменова, община Берковица, с. Песочница относно отпускане на еднократна финансова помощ;

21.Заявление РД-92-00-121 от Пенка Герасимова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

22.Заявление РД-92-00-122 от Надежда Иванова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

23.Заявление РД-92-00-136 от Неда Еленкова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

24.Заявление РД-92-00-216 от Иван Тодоров, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

25.Заявление РД-92-00-217 от Ангел Герасимов, община Берковица, с. Слатина относно отпускане на еднократна финансова помощ;

26.Заявление РД-92-00-218 от Елина Тошева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

27.Заявление РД-92-00-219 от Лидия Георгиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

27.Заявление РД-92-00-236 от Ганка Кунова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

25 февруари 2020 г. /вторник/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-139(3) относно отчет на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-257 относно Наредба за отмяна на Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-259 относно приемане на промени в План-програмата за заседания на Общински съвет – Берковица през I-то тримесечие на 2020 година;

4.Жалба РД-92-00-220 от Георги Ганов, гр. Берковица относно предприемане на незабавни мерки за спиране на преминаването на тежка техника на Горското стопанство към Зона „Ком“, „Хайдушките водопади“ и „Здравченица“;

5.Жалба РД-92-00-245 от Ръководството на „Ски клуб – Ком“ – Берковица относно разпределянето на общинската субсидия за 2020 година на спортните клубове;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

27 февруари 2020 г. /четвъртък/  –  14.00 часа

1.Докладна РД-92-00-230 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за настоящия зимен отоплителен сезон 2019-2020 година;

2.Докладна РД-92-00-231 относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади в землищата на територията  на  Община Берковица през стопанската 2020-2021 г.;

3.Докладна РД-92-00-238 относно отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на Община Берковица за 2019 година;

4.Докладна РД-92-00-240 относно приемане на Програма за развитие на туризма на Община Берковица за 2020 година;

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

25 февруари 2020 г.  /вторник/  –  14.30 часа

1.Заявление РД-92-00-2895 от Цветан Митов, с. Слатина относно отпускане на еднократна финансова помощ;

2.Заявление РД-92-00-2897 от Найда Кръстева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

3.Заявление РД-92-00-6 от Антоанета Янева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

4.Заявление РД-92-00-31 от Петър Ангелов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

5.Заявление РД-92-00-32 от Теменужка Митева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

6.Заявление РД-92-00-56 от Тошко Захариев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

7.Заявление РД-92-00-57 от Надка Данова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

8.Заявление РД-92-00-97 от Илияна Генкова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

9.Заявление РД-92-00-98 от Боянка Бизеранова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

10.Заявление РД-92-00-99 от Димитринка Богданова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-100 от Димитър Антонов, община Берковица, с. Бокиловци относно отпускане на еднократна финансова помощ;

12.Заявление РД-92-00-101 от Милена Симеонова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

13.Заявление РД-92-00-102 от Параскева Стаменова, община Берковица, с. Песочница относно отпускане на еднократна финансова помощ;

14.Заявление РД-92-00-121 от Пенка Герасимова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

15.Заявление РД-92-00-122 от Надежда Иванова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

16.Заявление РД-92-00-136 от Неда Еленкова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

17.Заявление РД-92-00-216 от Иван Тодоров, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

18.Заявление РД-92-00-217 от Ангел Герасимов, община Берковица, с. Слатина относно отпускане на еднократна финансова помощ;

19.Заявление РД-92-00-218 от Елина Тошева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

20.Заявление РД-92-00-219 от Лидия Георгиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

21.Заявление РД-92-00-236 от Ганка Кунова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

  27 февруари 2020 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-232 относно информация за дейността на „Музеен комплекс – Берковица“ и План-програма за 2020 година;

2.Докладна РД-92-00-221 относно финансова подкрепа за провеждане на международен турнир по спортни танци за купата на общините в област Монтана „International Dance CUP – МONTANA OPEN 2020”;

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

26 февруари 2020 г. /сряда/  –  13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-234 относно безвъзмездно придобиване в собственост на имоти – държавна собственост за обект: Ски писта №1 /СП1/ и пътническа въжена линия /ПВЛ1/ в СТК „Берковски балкан” в обхват от х. Ком, местност „Горната кория” до връх „Среден Ком” в землището на гр. Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

/няма зеседание/