Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

 

 

 

 

 На основание чл.8, ал.4, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), РИОСВ – Монтана е издадено Решение N МО 2 – ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Къмпинг за каравани и бунгала”, имот с N 017038, местност „Герена” в землището на с. Бързия, община Берковица, с възложител: ЕТ „Мая-Румяна Филипова-Емил Филипов”. Характерът на решението е да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение. Пълният текст на решението е достъпен чрез страниците на РИОСВ – Монтана в интернет.

 

 ДЕНИЦА  СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ – Монтана

Вашият коментар