Социални дейности

Център за обществена подкрепа

66Адрес: 3500 гр.Берковица
ул.Ашиклар №7,
Директор: Флора Първанова, тел.0953/80116, 088756801
e-mail: cop_berk@abv.bg
Целевата група са деца от 0 до 18 години и техните семейства
Капацитет на услугата – 50 места;
Заповед №РД-01-218/14.02.2014г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане гр.София е открит Център за обществена подкрепа гр.Берковица, ул.Ашиклар №7  с капацитет 30 потребители. Със Заповед РД01-0140/30.01.2018г. капацитетът на ЦОП е увеличен от 30 на 50 потребители.
Център за обществена подкрепа е предназначен за деца и семейства с цел превенция  насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.
По време на предоставянето на социални услуги, екипът на ЦОП работи за гарантиране на устойчивост на предоставяните услуги, с което дава своя принос за повишаване на благосъстоянието на децата и семействата им. Търси се цялостен подход към посрещане на нуждите на семействат6аaа, предоставят се качествени социални услуги в мултидисциплинарен екип, развива се мрежа за подкрепа, инвестира се в дългосрочна положителна промяна и преодоляване  на житейски трудности.
Екипът на ЦОП работи съвместно с различни институции: училища, детски градини, МКБППМН, Детска педагогическа стая към РУ на МВР, кметове и кметски наместници.