Социални дейности

Център за обществена подкрепа

ЦОП - БерковицаАдрес: 3500 гр.Берковица
ул. “Ашиклар” №7
Директор: Елена Иванова,
тел. 0953/80116, 0884029213
e-mail: cop_berk@abv.bg
 
Целевата група са деца от 0 до 18 години и техните семейства
Капацитет на услугата – 50 места;
Заповед №РД-01-218/14.02.2014г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане гр.София е открит Център за обществена подкрепа гр.Берковица, ул. “Ашиклар” №7 с капацитет 30 потребители. Със Заповед РД 01-0140/30.01.2018г. капацитетът на ЦОП е увеличен от 30 на 50 потребители.
Център за обществена подкрепа е предназначен за:
   – деца и семейства с цел превенция насилието и отпадане от училище;
   – семейно консултиране и подкрепа;
   – превенция на изоставянето на деца и настаняването им в алтернативна грижа;
   – подкрепа при реинтеграция на деца, настанени в институции;
   – подкрепа и консултиране на семейства в общността;
   – подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства;
   – подкрепа и обучение на семейства в процеса на осиновяване;
   – подкрепа на деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
   – превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или с риск от отпадане от училище и техните семейства;
   – услуги по превенция на рисково поведение на деца и младежи в общността;
   – обучение на кандидат- осиновители;
По време на предоставянето на социални услуги, екипът на ЦОП работи за гарантиране на устойчивост на предоставяните услуги, с което дава своя принос за повишаване на благосъстоянието на децата и семействата им. Търси се цялостен подход към посрещане на нуждите на семействата, предоставят се качествени социални услуги в мултидисциплинарен екип, развива се мрежа за подкрепа, инвестира се в дългосрочна положителна промяна и преодоляване на житейски трудности.
Специалистите от ЦОП осъществяват работни срещи, с цел посредничество и съдействие пред различни институции, имащи отношение към социалните, здравните и други потребности на клиентите на ЦОП- ОЗД/ ДСП, училища, образователни медиатори, детски градини, МКБППМН, Детска педагогическа стая към РУ на МВР, кметове и кметски наместници, лекари и здравни медиатори.
Център за обществена подкрепа – Берковица осъществява своите услуги на територията на Община Берковица, Община Гаврил Геново, Община Вършец и селата, намиращи се в съответната община. Сформират се мобилни екипи, осъществяващи работа на терен.