Актуални Новини

10 СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИХА СВОИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

Logo-ESF1Зам.- кметът на Община Берковица Радослав Найденов връчи трудовите договори на 10 лого-нюсоциални работници. Общо подадените заявления за потребители са 98, а 82 са са социални работници.Те ще предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане чрез съчетаване на комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа в общността или в домашна среда. Това е по проект „Създаване на
IMG_4092Център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица” съгласно договор  № BG05M9OP001-2.002–0075–C001, Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.  Бенефициент е Община Берковица. Общата стойност на проекта е 496 846,00 лева. Проектът е с продължителност 21 месеца. Сега потребителите на услугата са 10. През месец март ще има още 76 потребители, след приключване на проект „Нови алтернативи“ до 29 февруари. От 1 до 22 март ще се приемат заявления на потребителите, които към момента ползват услугата „личен асистент“. На новоназначените социални работници са проведени и обучения.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

–  Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, така че максимално да се отговори на индивидуалните нужди на потребителите;

–  Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване;

–  Създаване на работни места за лицата, полагащи грижи  за близките си с увреждания;

–  Насърчаване на равните възможности и разширяване на многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността;

–  Прилагане на индивидуализиран подход на социална подкрепа с цел постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хората с увреждания.