Актуални Новини, Новини

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ В Ж.К. “ИЗГРЕВ” БЛ. 9, БЛ. 10 И БЛ. 11

откриване обект ж.к. "Изгрев"

На 9 август 2023 г,. от 19:00 часа, пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. 9, бл. 10 и бл. 11 се проведе официална церемония за откриване на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находища се в гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“ бл. 9, бл.10 и бл. 11, УПИ IV, кв. 1, по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.513.278“ по проект № BG16RFOP001-2.003-0038 „Повишаване енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 2“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-2.003-0038-C03 и № РД-02-37-63/02.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на подбор BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Отец Захари отслужи тържествен водосвет. Лентата бе прерязана от Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Светлин Василев – представител на фирмата строител „СЕТАТЕХ“ ЕООД и Кирил Иванов – Председател на сдружението на собствениците на многофамилната жилищна сграда. На официалната церемония присъстваха и представители на Северозападен – регионален отдел на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 към МРРБ, представители на общинска администрация Берковица, представители на медии, екипа за управление на проекта и граждани.
Изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находища се в гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“ бл. 9, бл.10 и бл. 11, УПИ IV, кв. 1, по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.513.278“ е фирма „СЕТАТЕХ“ ЕООД. Упражняване на строителен надзор на обекта е изпълнител „ПЕШЕВ“ ЕООД, а упражняване на авторски надзор е „ДЕНЕФ“ ЕООД. Фирмите осъществяващи дейности по публичност и информираност са „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД и „ДИГИТАЛЕ“ ЕООД.
Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица, като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.
Проекта е насочен към повишаване на енергийната ефективност на две жилищни сгради на територията на град Берковица, чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки.
Общата стойност на проекта е 1 643 689,73 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 397 136,28 лева и Национално финансиране сума в размер: 246 553,45 лева.
Проектът стартира на 2.09.2020 г. и се предвижда да приключи на 11.09.2023 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.