Актуални Новини, Новини

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В Ж.К. „ЗАРЯНИЦА“ В БЕРКОВИЦА

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В Ж.К. „ЗАРЯНИЦА“ В БЕРКОВИЦА

На 12 септември 2022 г. от 11:00 часа пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Заряница“ бл. 27, бл. 28, бл. 29 и бл. 30 се проведе официална церемония „Първа копка“ за обявяване ефективния старт на проект BG16RFOP001-2.003-0042 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 3“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура на подбор BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0042-C02 и № РД-02-37-79/09.09.2020 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. и Община Берковица, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е 1 499 999,38 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 274 999,47 лева и Национално финансиране сума в размер: 224 999,91 лева.
Проектът стартира на 09.09.2020 г. и се предвижда да приключи на 14.06.2023 г.
Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица, като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.
Проекта е насочен към повишаване на енергийната ефективност на три жилищни сгради на територията на град Берковица, чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки. Едната многофамилна жилищна сграда е с административен адрес гр. Берковица, Бул. „Мрамор” № 1, бл. Бор-2. Втората жилищна сграда е с административен адрес гр. Берковица, ж.к. “Изгрев”, бл. 74. Третата жилищна сграда е с административен адрес гр. Берковица, ж.к. “Заряница”, бл. 27, бл. 28, бл. 29 и бл. 30.
На официалната церемония присъстваха заместник-кметовете на Община Берковица г-жа Гергана Антонова и г-н Атанас Георгиев, председателя на сдружението на собствениците на многофамилна жилища сграда с адрес жк. „Заряница” бл.27, бл. 28, бл. 29 и бл.30, представители на фирмите изпълнители на СМР на обектите, представител на фирмата извършваща строителен надзор на обектите, представители на общинската администрация, представители на медии, екипа за управление на проекта и граждани.
Отец Захарий отслужи тържествен водосвет. Заместник Кметът Атанас Георгиев и Александър Благоев – представител на фирма „СТРОЙ ПРОЕКТ“ ДЗЗД, която е изпълнител на дейностите по строително-монтажни работи на обектите в ж.к. „Заряница“ бл. 27, бл. 28, бл. 29 и бл. 30 и бул. „Мрамор” № 1, бл. Бор-2 положиха символичното начало на строително-монтажните работи, като залепиха лист топлоизолация върху фасадата на бл. 27 в ж.к. „Заряница“, гр. Берковица.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 4”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.