Актуални Новини

XХІХ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НСОРБ

11Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов и председателят на ОбС д-р Илиян Тимчев ще вземат участие в XХІХ Общо събрание на НСОРБ, което ще се проведе на 23 и 24 февруари в столицата. Управителният съвет свиква заседание на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от Устава на НСОРБ, със свое решение № 1.2 / Протокол № 42 от 12.01.2016 г. Дневният ред включва: промяна в Устава на НСОРБ, избор на Управителен съвет и на Контролен съвет, Програма за дейността на НСОРБ за 2016 г., Отчет за изпълнение бюджета на НСОРБ за 2015 г. и проектобюджет за 2016 г., избор на председател на Управителния съвет и на председател на Контролния съвет и възможности за създаване на централен орган за покупки за нуждите на общините.