Образование

Детска градина “Пролетна дъга”

Адрес: гр. Берковица, 3500
ул. „Тинтява“ 12
Тел. директор: Надя Кралева – 0879449718
Тел. пом. директор: 0879449720
Тел. канцелария: 0879449721
E-mail: info-1201358@edu.mon.bg  сайт: www. dg-proletnadaga.com

Детска градина „Пролетна дъга” е любимото място на децата, осигуряващо емоционален комфорт и целенасочена подготовка за училище. Изградена е мобилна образователна среда, отговаряща на потребностите на подрастващите, даваща възможност за равен достъп за качествено образование и възпитание на всички. Благодарение на добрата материално-техническа база, професионалната и отговорна работа на учителите и помощно-обслужващ персонал детската градина осигурява благоприятен психологически климат, така необходим за постигане целите на предучилищното възпитание и подготовка.
Детска градина „Пролетна дъга” работи по Национална програма „С грижа за всеки ученик” с деца, нуждаещи се от допълнително обучение по български език. През 2013 г. детската градина спечели проект „Приятели на природата” към ПУДООС и придобитите материални активи се използват за формиране на позитивна нагласа и емоционална отзивчивост към природата и изграждане у децата на ценностна система, ориентирана към здравословен начин на живот. В подготвителните групи децата получават социална, познавателна и специална подготовка, необходима им за училищното обучение. Учителите стимулират потенциала на всяко дете, като се базират на личния му опит и възможности, на неговите заложби и предпочитания.

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед за избор на доставчик на продукти по схема “Училищен плод” и “Училищно мляко”.