Актуални Новини, Новини, Община Берковица

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – 08.12.2023 г.

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

            На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет-Берковица на 8 декември 2023 г. /петък/ от 13.00 часа в Заседателната зала на община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Докладни записки
    Докладват – Председателите на ПК
  2. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от  4 декември 2023 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ИВАН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Берковица