Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2-4.1

Обява за прием на проектни предложения

по процедура BG06RDNP001-19.725 „МИГ-Берковица и Годеч“

– мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“,

финансирана по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.