Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА 33 НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ„ГРИЖА В ДОМА“

Лого Община Берковица

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Берковица“, финансиран по Договор № BG05SFPR002-2.001-0115-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ+ обявява, че приема документи за извършване на подбор на персонал за предоставяне здравно-социални услуги, длъжност :

 1. Домашен помощник – 33 лица
  Описание на длъжността: изпълнение на социално-битови дейности в помощ на потребителите по проекта:
  – закупуване на лекарства, хранителни продукти, нехранителни продукти и др. (със средства на потребителя);
  – заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);
  – административна помощ – съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК, при настаняване и/или изписване от болница: попълване и подаване на необходимите формуляри като данъчни декларации, попълване и подаване на заявления за отпускане на помощи и ползване на социални услуги до дирекции „Социално подпомагане“ или до други институции; съдействие за получаване на помощни средства по ЗХУ;
  – помощ в домакинството – поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава, в т. ч. разтребване, почистване, миене на съдове и др.;
  – съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето;
  – превенция на разпространението на инфекции;
  – придружаване до лечебно или здравно заведение за извършване на медицински прегледи и/или манипулации (при необходимост).
  Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността – минимум начално завършено образование.
  Опит в сферата на предоставяне на здравно-социални услуги.
  Кандидатите, желаещи да кандидатстват за обявената позиция подават заявление по образец с приложени към него Декларация по Закона за защита на личните данни, документи за придобита образователно-квалификационна степен и автобиография в Центъра за административно обслужване на Община Берковица – на партера в сградата на общината, в срок от датата на публикуване на обявата до 17:00ч. на 03.02.2023 г. включително.
  Образци на заявления могат да бъдат получени на място в Центъра за административно обслужване на Община Берковица – на партера в сградата на Общината, или изтеглени от официалната интернет страница на Община Берковица – www.berkovitsa.bg
  Подбора ще се проведе в два етапа, допускане по документи и провеждане на интервю.
  Кандидатите, които бъдат допуснати до провеждането на втория етап на конкурса интервю, ще бъдат уведомени, чрез официалната страница на Община Берковица, както на информационното табло на Общинска администрация – Берковица за датата и часа на провеждане на интервюто
  Документи подадени след обявения срок няма да бъдат разглеждани.
  С одобрените кандидати за длъжността „Домашен помощник” ще бъдат сключени трудови договори на 8-часов работен ден, за срок от 12 месеца.
  Телефони за контакт: 0953/89106 – Биляна Стаменова /ръководител проект/ и 0882455270 – Тинка Еленкова /координатор/.